Login

Benutzername

Passwort


Passwort vergessen?

Veranstaltungen am Campus Dortmund
Bachelor

1S BA SS - Gruppe A  1S BA SS - Intensivkurs 2  1S BA SS - Sprachen (Wahlk.) 
1S BA WS - Gruppe A  2S BA SS - Gruppe A  2S BA SS - Gruppe B 
2S BA SS - Gruppe C  2S BA SS - Gruppe D  2S BA WS -IM_COM 
2S BAET SS - IME  2S GBF SS - Gruppe A  3S BA SS - Gruppe A 
3S BA SS - Gruppe B  3S BA WS - IM  3S BA WS - IM_CF 
3S BA WS - PM  3S BA WS - TEM_COM  3S BAET WS - IME 
3S GBF WS - GBF  5S BA SS - CF  5S BA SS - IM 
5S BA SS - PM  5S BA SS - TEM  5S BA WS - CF 
5S BA WS - COM  5S BA WS - IM_A  5S BA WS - IM_B 
5S BA WS - PM  5S BA WS - TEM  5S IBC SS - IBC 
5S IBC WS - IBC  6S BA SS - CF  6S BA SS - COM 
6S BA SS - IM_A  6S BA SS - IM_B  6S BA SS - PM 
6S BA SS - TEM  6S BA WS - CF  6S BA WS - IM 
6S BA WS - PM  6S BA WS - TEM   

Veranstaltungen am Campus Dortmund
Master / MBA

1S FI WS - Gruppe A  1S IM WS - Gruppe A  1S PM WS - Gruppe A 
1S SMM WS Gruppe A  2S FI SS - Gruppe A  2S IM SS - Gruppe A 
2S PM SS - Gruppe A     

Veranstaltungen am Campus Dortmund
Bachelor (berufsbegleitend)

2S BEBA SS - IM  3S BEBA WS - IM   

Veranstaltungen am Campus Dortmund
Master / MBA (berufsbegleitend)

1S BEMA MA WS - Gruppe A  1S MBA GM SS - Gruppe A  2S BEMA MA SS - Gruppe A 
2S MBA GM WS - Gruppe A  3S BEMA MA WS - Gruppe A  3S MBA GM SS - Gruppe A 
4S BEMA MA SS - Gruppe A  5S BEMA MA WS - Gruppe A   

Veranstaltungen am Campus Frankfurt
Bachelor

2S BA WS - IM-PM  2S GBF WS - GBF  3S BA WS - COM-CF-IM 
3S BA WS - IM  3S BA WS - PM  3S BA WS - TEM 
3S BAET WS - IME  3S GBF WS - GBF  5S BA WS - CF 
5S BA WS - COM  5S BA WS - IM-A  5S BA WS - IM-B 
5S BA WS - IM-C  5S BA WS - PM  5S BA WS - TEM 
5S GBC WS - GBC  5S IBC WS - IBC  6S BA WS - IM 
6S BA WS - PM  6S BA WS - TEM   

Veranstaltungen am Campus Frankfurt
Master / MBA

1S IM WS - MIM  1S ITL WS - ITL   

Veranstaltungen am Campus Frankfurt
Bachelor (berufsbegleitend)

1S BEBA WS - IM  2S BEBA SS - IM  3S BEBA WS - IM 
4S BEBA SS - CF  5S BEBA WS - CF   

Veranstaltungen am Campus Frankfurt
Master / MBA (berufsbegleitend)

1S BEMA MA WS - BeMa  2S BEMA MA SS - Gruppe A  3S BEMA MA WS - IM 
     

Veranstaltungen am Campus Hamburg
Bachelor

1S BA SS - Gruppe A  2S BA SS - Gruppe A  2S BA SS - Gruppe B 
2S BA SS - Gruppe C  3S BA SS - Gruppe A  5S BA SS - IM 
5S BA SS - PM  6S BA SS - COM  6S BA SS - IM 
6S BA SS - PM  6S BA SS - TEM   

Veranstaltungen am Campus Hamburg
Master / MBA

2S IM SS - Gruppe A  2S PM SS - Gruppe A   

Veranstaltungen am Campus Köln
Master / MBA (berufsbegleitend)

1S BEMA MA WS - Gruppe A     

Veranstaltungen am Campus München
Bachelor

3S BA WS - Gruppe A IM-CF-COM  3S BA WS -Gruppe B - IM-PM  3S BA WS -Gruppe C - IM-TEM-GBFM 
3S BAET WS - IME  3S GBF WS - GBF  5S BA WS - IM-CF 
5S BA WS - IM-COM  5S BA WS - PM-TEM  5S IBC WS - IBC 
6S BA WS - IM-COM     

Veranstaltungen am Campus München
Master / MBA

1S FI WS - Gruppe A  1S IM WS - IM  1S PM WS - Gruppe A 
1S SMM WS Gruppe A     

Veranstaltungen am Campus München
Master / MBA (berufsbegleitend)

1S BEMA MA WS - BeMa